ИЗДАНИЯ РНИ

 


А.С. Калачян
С.С. Тадевосян

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ
Учебно-методическое пособие

Կ. Միրումյան

ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԱՆԹՈԼՈԳԻԱ
Հնագույն ժամանակներից մինչեւ XVIII դ.

 

ГЕВОРГ ЭМИН СТИХИ
(на двух языках)

 

ԱՐՍԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՉԿՆԱՎՈՐՅԱՆ

ԶՐՈՒՑՆԵՐ ԴԱՍԵՐԻՑ ՀԵՏՈ

 

Ա. Գ. ԲԱԲԱՅԱՆ

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԵՎ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ՝ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

«EX ORIENTE LUX ԱՇԽԱՐՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎՐԱԿԵՆՏՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԴԵՊԻ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿՈՒԹՅՈՒՆ»

 

А.Е. МКРТЧЯН

РАЗВИТИЕ СПОНТАННЫХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ

 

А.Г. БАГРАТЯН, Г.А. БАГРАТЯН

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В РА

 

Ш.А. ГРИГОРЯН

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Учебник по высшей математике для нематематических факультетов

 

А. Г. МАЛХАСЯН

ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

 

ՈՉ ԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՍԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎՐԱ

(Ուսումնական ձեռնարկ)

 

Р.А. МИРУМЯН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Учебно-методическое пособие

 

ФИЛОЛОГИЯ

(Коллективная монография)
Книга первая

 

Н.В. БАГРАТЯН

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

 

Р.А. ПОГОСЯН

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ (В ДИАЛОГАХ)

 

А.В. ГАСПАРЯН, С.Х. НАХАТАКЯН

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Учебно-методическое пособие